Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Стаття повинна бути виконана з використанням редактора Word – обов’язкова версія редактора Word 1997-2003, тому що поєднати тексти у різних версіях при формуванні усього журналу дуже проблематично!

  Нумерація сторінок не потрібна, колонтитули та відомості про правовласника також не потрібні – це справа редколегії і робиться для усього журналу разом!

  Обсяг статті – не менше 4 сторінок. Остання з них заповнюється не менш ніж на 75%.

  Не використовувати автоматичні переноси і переноси, що проставлені вручну за допомогою дефіса. Можливо використання «м’яких» переносів (поєднання клавіш <Ctrl+мінус>).

 • Параметри сторінки: Розмір аркуша – А4 (210×297 мм). Орієнтація – книжкова. Сторінки – дзеркальні поля. Поля: верхнє2,6 см; нижнє –1,7 см; усередині –2,2 см; зовні –1,7 см; перепліт –0 см. Розрізняти колонтитули парних і непарних сторінок. Відстань від краю до верхнього колонтитула –1,6 см, до нижнього колонтитула –1,6 см.

 • Розмітка сторінки: Основний текст статті, включаючи список літератури та References (transliterated), оформлюється в 2 колонки рівної ширини з проміжком між колонками в 0,5 см, але УДК, автори, назва статті, анотації, ключові слова, бібліографічні описи, відомості про авторів – у одну колонку.

  Інтервал між рядками по всій статті – одинарний.

 • Шрифт «Times New Roman». Розмір: у основному тексті – 10 пт; у підрисункових підписах, назвах таблиць, таблицях і написах у рисунках – 9 пт; у анотаціях, бібліографічних описах списку літератури та References (transliterated)– 8 пт. Шрифт для текстів комп’ютерних програм – Arial або Courier, розмір – 10 пт, звичайний.

 • Оформлення абзаців (крім зазначених окремо): вирівнювання – по ширині; відступ першого рядка –0,75 см; інтервал – одинарний; заборона висячих рядків.

 • Розрізняти дефіси і тире. Використовувати тільки «коротке тире» (поєднання клавіш <Ctrl+«сірий» мінус>), у тому числі при вказуванні діапазонів, наприклад: С. 1-17; [2-7]; у листопаді-грудні; у 2001-2005 рр.; на рис. 1, а-в; у табл. 1-3 і т. п. При наведенні діапазону тире НЕ облямовувати пробілами; у інших випадках перед і після тире вставляти один пробіл.

 • Відповідно до ДСТУ 365.1-97 значення фізичної величини і одиниці виміру (у тому числі % і  C) обов’язково розділяти пробілом, використовуючи для цього «нерозривний пробіл» – поєднання клавіш <Ctrl+Shift+пробіл> (2 м, 15,5 кг, 30 %, 36,6 ºC). Винятки становлять позначення у вигляді знака, піднятого над рядком, перед яким пробіл не ставиться (наприклад, при вказуванні розміру плаского кута в градусах, хвилинах, секундах – 15º, 5’12”).

 • Розділяти пробілами ініціали, ініціали та прізвище, а також кількісні числівники в цифровому записі (наприклад, у записі номера) і попередній (іноді наступний) текст, не допускаючи при цьому їх розміщення в різних рядках. Для поєднання використовувати «нерозривний пробіл» (наприклад, С. 13; 120 с.; рис. 2; табл. 1; п. 4; № 121; П. П. Копняєв).

 • Допускається використовувати стандартні скорочення слів, орієнтуючись на ДСТУ 3582–97, а також на міждержавні стандарти ГОСТ 7.12–93 і ГОСТ 7.11–2004. Допускається використання загальноприйнятих і нестандартних скорочень, побудованих відповідно до вказаних стандартів.

  Допускається використання загальноприйнятих абревіатур (приміром, ЕРС, МРС тощо (ЭДС, МДС – рос.), а також скорочень відповідно до стандартів (приміром, і т. п., та ін.). Авторська абревіатура повинна бути розшифрованою при першій її появі.

 • При виборі позначень різних величин та індексів при них слід додержуватися відповідних Державних стандартів України та міжнародних стандартів, зміст яких стосовно галузі електротехніки та підгалузі електричних машин узагальнено наведено у виданні «Літерні позначення величин та параметрів електричних машин»: сайт кафедри електричних машин: http://web.kpi.kharkov.ua/elmash (розділ – методичне забезпечення).

 • Структура тексту статті та правила оформлення ЇЇ СКЛАДОВИХ

  Код УДК (вирівнювання по лівому краю, без відступу – одна колонка, шрифт 10 пт, прямий).

  Інформація про авторів – у один рядок через кому; одна колонка; відступ усіх рядків зліва0,75 см; вирівнювання по лівому краю. Ініціали й прізвища авторів пишуться великими літерами, шрифт 10 пт, курсив напівжирний. Відділення від попереднього і наступного тексту інтервалом у 12 пт. Якщо в даній секції необхідний примусовий перехід до нового рядка, використовувати <Shift+Enter> (але не <Enter>).

  Назва статті – одна колонка; відступ усіх рядків зліва0,75 см; вирівнювання по лівому краю; інтервал після авторів – 12 пт. Шрифт – великими літерами, прямий, напівжирний, 10 пт. Якщо в назві статті необхідний примусовий перехід до нового рядка, використовувати <Shift+Enter> (але не <Enter>). Уникати використання абревіатур (дозволено застосовувати тільки загальноприйняті скорочення відповідно до офіційних стандартів).

  Анотаціїтрьома мовами (українською та російською – повинні бути ідентичними і складати 50–60 слів, англійською – розширену до 100–250 слів, якісною мовою). Форматування: одна колонка; відступи усіх рядків – 0; шрифт 8 пт.

  Анотації повинні бути: 1) інформативними (не містити загальних, нічого не значущих слів; наприклад, «у статті розглядається»); 2) змістовними (відображати основний зміст статті та результати дослідження); 3) структурованими (не аморфними) і компактними.

  Ключові слова (6–10 слів) наводяться з наступного рядка після анотацій тими самими мовами, вони обираються з тексту анотації (для усіх вирівнювання – по ширині; шрифт – 8 пт, відступ першого рядка – 0,75 см, решта – без відступу) та починаються із завершуваного двокрапкою поєднання слів напівжирним шрифтом: Ключові слова:, або Ключевые слова:, або Keywords:. Самі ключові слова напівжирним шрифтом не виділяються. Різномовні блоки (Анотація плюс Ключові слова) відокремлюються один від одного інтервалом 12 пт. 

  Формування основного тексту статті

   Основний текст статті формується в 2 колонки (див. вище), шрифт 10 пт., відступ першого рядка абзаців –0,75 см.

  В основному тексті обов’язкове урахування вимог п. 3 постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1, відповідно до яких стаття повинна містити:

  – постановку проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями;

  – аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується дана стаття;

  – формулювання мети статті;

  – виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

  – висновки з даного дослідження і перспективи подальшого розвитку у даному напрямку.

  Окремі розділи статті виділяються напівжирним шрифтом (наприклад, Вступ, Аналіз стану питання, Аналіз основних досягнень і джерел інформації, Існуючі методи розв’язання задачі, Мета роботи (дослідження), Постановка задачі (проблеми), Методи дослідження, Результати чисельного моделювання, Висновки і т. п.). Не допускати наявності порожніх місць у нижніх частинах сторінок.

  Список літератури

  Список літератури (2 колонки; шрифт 8 пт). Починається зі слів Список літератури, або Список литературы, або References, набраних як окремий абзац напівжирним шрифтом (вирівнювання – по центру без відступів; інтервал перед – 9 пт, після – 6 пт). Кожна позиція в списку літератури оформлюється як окремий абзац. Форматування: по ширині; без відступів; перший рядок – виступ 0,5 см; інтервали перед і після 0 пт; табуляція 0,5 см. Нумерація позицій у списку літератури – відповідно до порядку, у якому здійснювалися посилання. Номер задається цілим числом із точкою після нього і відокремлюється від наступного тексту символом табуляції. Не допускати відриву ініціалів від прізвища автора, позначення тому, випуску або номера від наступного числа (вип. 7), а також кількості сторінок від скорочення «с.» або «С.» (використовувати в цьому випадку нерозривний пробіл – <Ctrl+Shift+пробіл>). Опис літературних джерел здійснювати з максимальним наближенням до стандарту ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Розділові знаки в списку, зокрема, розділові знаки «:», «;», «–», «/» і «//» відокремлюються від тексту пробілами як зліва, так і справа, а знаки «.» і «,» не відокремлюються від тексту пробілом зліва. У перших відомостях про авторство зазначаються відомості тільки про першого автора. Якщо авторів більше трьох, то в других відомостях про авторство після прізвищ перших трьох із них указується в квадратних дужках [et al.] або [та ін.], [и др.]. Посилання в тексті – у квадратних дужках (наприклад, [11]; у [14, 16, 22–25]; див. [11, с. 5]). Список літератури повинен містити не менше 5–7 джерел інформації, причому не менше двох-трьох з них мають бути опубліковані не раніше 10 років відносно дати надходження статті. На всі позиції у списку літератури має бути посилання в тексті статті.

  References (transliterated)

  Безпосередньо після списку літератури має бути приведений його другий варіант (2 колонки; шрифт 8 пт) у транслітерації латиницею, оформлений в стилі, наближеному до стилю Harvard (для редколегій технічного спрямування). Починається після слів References (transliterated), набраних як окремий абзац напівжирним шрифтом (вирівнювання – по центру без відступів; інтервал перед – 9 пт, після – 6 пт). Список літератури у транслітерованому поданні оформлюється аналогічно оформленню звичайного списку літератури. Для транслітерації кириличних текстів можуть бути використані автоматичні конвертори http://translit.kh.ua/ (Українська транслітерація – онлайн конвертор) та http://translit.ru/ (Транслит по-русски) для текстів українською та російською мовами відповідно. При цьому повинен бути вибраний варіант транслітерування BGN. Якщо в описі літературного джерела є складові, записані різними мовами (наприклад, автори та назва статті російською мовою у виданні українською мовою), то ці частини конвертуються окремо. Літературні джерела, видані мовами, алфавіти яких базуються на латиниці, описуються мовою-оригіналом із використанням обраного стилю подання. Особливості стилів для References (transliterated) і приклади опису джерел інформації з їх використанням наведено на сайті Вісника Національного технічного університету «ХПІ».

  Дата надходження статті до редколегії (2 колонки). Вирівнювання – по правому краю; інтервал перед – 9 пт; шрифт – 8 пт, курсив. Дату задавати після слів «Надійшла (received)» або (для російськомовної статті) «Поступила (received)» двома двозначними (число і місяць) і одним чотиризначним (рік) числами, розділеними крапками. Крапку наприкінці не ставити. Наприклад:

  Надійшла (received) 05.03.2017

  або (для російської мови)

  Поступила (received) 05.03.2017

  або (для англійської мови)

  Received 05.03.2017

  Далі йде рядок, що містить текст «Бібліографічні описи / Библиографические описания / Bibliographic descriptions» (по центру; інтервал після – 9 пт; шрифт 10 пт, курсив; 1 колонка). Перед ним вставляється порожній рядок, а після – як окремі абзаци розміщуються бібліографічні описи (1 колонка; по ширині, відступ першого рядка – 0,75 см; інтервал після – 9 пт; шрифт – 10 пт). У описі українською мовою відомості про Вісник даються українською мовою, а назва статті, ініціали та прізвища авторів – мовою, якою написана стаття. У описі російською мовою дані про Вісник даються українською мовою, а назва статті, ініціали та прізвища авторів – у перекладі на російську. У описі англійською мовою вся інформація дається в перекладі на англійську. Назва статті, ініціали та прізвища авторів виділяються напівжирним шрифтом.

  У 2017 році це має виглядати наступним чином, розуміючи, що назву статті та кількість бібліографічних назв автори ставлять свої, а сторінки – редколегія.

   

  Числено-полевой анализ магнитного поля трехфазного асинхронного двигателя в статике и динамике / В. И. Милых, Л. В. Шилкова // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: "Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії". – Х. : НТУ «ХПІ», 2017. – № 1 (1123). – С. 00–00. – Библиогр.: 13 назв. – ISSN 2409-9295.

  Числено-полевой анализ магнитного поля трехфазного асинхронного двигателя в статике и динамике / В. И. Милых, Л. В. Шилкова // Вісник Національного технічного університет «ХПІ». Серія: "Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії". – Х. : НТУ «ХПІ», 2017. – № 1 (1123). – С. 00–00. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2409-9295.

  Numerical-field analysis of the magnetic field of a three-phase induction motor in statics and dynamics  / VIMilykh, L. VShilkova // Bulletin of NTU "KhPI". Series: "Electric machines and electromechanical energy conversion." – Kharkiv : NTU "KhPI", 2017. – No. 1 (1123). – P. 00–00. – Bibliogr.: 13. – ISSN 2409-9295.

   Далі після рядка, що містить текст «Відомості про авторів / Сведения об авторах / About the Authors» (по центру; інтервал після – 9 пт; шрифт 10 пт, курсив; 1 колонка) наводяться відомості про авторів трьома мовами – українською, російською і англійською – у зазначеному порядку (спочатку відомості про першого співавтора, потім – про другого і т. д.). Кожен запис оформлюється як окремий абзац і містить прізвище, ім’я та по батькові (без скорочень), науковий ступінь (без скорочень), учене звання (без скорочень), місце роботи (без скорочень), посаду (без скорочень), контактний телефон; e‑mail. Прізвища, імена та по батькові авторів записуються напівжирним курсивом. Форматування абзаців: вирівнювання – по ширині; відступ першого рядка – 0,75 см; шрифт – 10 пт.

  Варіанти перекладу англійською мовою наукових ступенів наведено у табл. 1. Варіанти перекладу вчених звань, посад і назв структурних підрозділів англійською мовою наведено у табл. 2.

 • ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

  Приклад оформлення статті російською мовою наводиться у окремому файлі. Для запобігання помилок у форматуванні рекомендується включити відображення всіх знаків, що дозволить побачити звичайні і приховані символи форматування (пробіли, дефіси, переноси, абзаци та інші).

  ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ 

Керівництво для авторів

Для опублікування статей у серії "Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії" Вісника необхідно подати у тематичну редколегію кафедри електричних машин такі матеріали:

• електронну версію статті (у першу чергу) українською, або російською, або англійською мовою на електрону пошту  e-mail: elmaepe.visn.khpi@gmail.com:

- на початку статті після коду УДК, ініціалів та прізвищ авторів, її назви розміщуються анотації і ключові слова трьома мовами (українською та російською – вони повинні бути ідентичними і складати 50–60 слів, англійською якісною мовою розширену до 100–250 слів – додержуватися цього обов’язково);

- основний текст статті, який завершується списком літератури та його транслітерацією;

- наприкінці статті - бібліографічний опис статті (українською, російською, англійською мовами);

- потім відомості про авторів трьома мовами (українською, російською, англійською).

• також треба надіслати окремо (поза текстом статті) електронні фото її авторів (кольорові, доброї якості, розмір має бути не дуже маленьким – редколегія потім відформатує), фотографії розміщуються у журналі на внутрішній сторінці обкладинки.

 рецензію на статтю (в оригіналі), підписану доктором наук та завірену печаткою (2 прим.);

• заяву (в оригіналі), підписану усіма авторами: «Прошу прийняти статтю… (прізвища та ініціали всіх авторів, назва статті) на сторінках, оплату гарантуємо;

 текст статті, роздрукований на аркушах формату А4, підписаний усіма авторами (2 прим.).

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.