Енергетичні показники торцевого дугостаторного асинхронного двигуна з дисковим феромагнітним ротором та компенсованою обмоткою

Анатолій Павлович Ращепкін, Роман Сергійович Крищук

Анотація


У статті представлено метод розрахунку енергетичних показників торцевого дугостаторного асинхронного двигуна (ТДАД) з компенсованою одношаровою обмоткою. Обґрунтовано необхідність застосування компенсованої обмотки для ТДАД. Представлено розрахунок енергетичних показників та магнітних сил, що діють на дисковий ротор, при несиметричному розміщенні дискового ротора в зазорі. Дано спосіб регулювання швидкості ТДАД для використання на кульових барабанних млинах. На основі розрахунку виконано аналіз щодо доцільності використання феромагнітного дискового ротора. Показано залежності енергетичних параметрів двигуна від фізичних параметрів дискового ротора.

Ключові слова


Енергетичні характеристики; магнітні сили; торцевий дугостаторних асинхронний двигун.

Повний текст:

PDF

Посилання


Bronshtein Y. N., Semendiaev K. A., Spravochnik po matematike dlia inzhenerov i uchashchykhsia vuzov. Moskva: Nauka, 1986. Print.

Vol'dek A. Y. Induktsyonnye hidrodinamicheskiye mashyny s zhydkometallicheskim rabochim telom. Leninhrad: Enerhiya, 1970. Print.

Hakhov F. D., Cherskiy Yu. Y., Uravneniya tipa svertki. Moskva: Nauka. 1978. Print.

Kamke E., Spravochnik po obyknovennym dyfferentsyal'nym uravneniyam. Vol. 6. Moskva: Nauka, 1971. Print.

Karlov O. M., Kondratenko I. P., Kryshchuk R. S., Raschepkin A. P. "Metod rozrakhunku tortsevoho duhostatornoho asynkhronnoho dvyhuna z urakhuvannyam tovshchynnoho krayovoho efektu." Elektromekhanichni i enerhozberihayuchi systemy 2 (2015): Print.

Karlov O. M., Kondratenko I. P., Kryshchuk R. S., Rashchepkin A. P. "Metod rozrakhunku userednenoho mahnitnoho polya po vysoti povitryanoho promizhku tortsevoho duhostatornoho asynkhronnoho dvyhuna" Elektromekhanichni i enerhozberihayuchi systemy 3 (2014): 68–76. Print.

Kondratenko I. P., Raschepkin A. P., "Enerheticheskie kharakteristiki mnohopolyusnykh lineynykh induktsyonnykh mashyn s uchetom konechnoy dliny mahnytoprovodov". Tekhniceskaya elektrodynamika 1 (2004): 3–9. Print.

Kopylov I. P., Horiaynov F. A., Klokov B. K., Morozkin V. P., Tokarev B. F. Proektirovanie elektricheskikh mashyn: Ucheb. posobie dlia vuzov. Moskva: Enerhiya, 1980. Print.

Koshliakov N. S., Hliner E. B., Smirnov M. M., Uravneniya v chastnykh proizvodnykh matematicheskoy fiziki. Moskva: Vysshaya shkola, 1970. Print.

Kryshchuk R. S., Rashchepkin A. P. "Ohlyad elektropryvodiv kul'ovykh barabannykh mlyniv", Pratsi Institutu elektrodynamiky NAN Ukrayiny: Za nauk. pr. – Kiev: IED NANU, Vol. 39. ( 2014). 29–38. Print.

Landau L. D., Lyfshyts E. M. Teoreticheskaya fizika. Elektrodinamika sploshnykh sred. Vtoroe izd., ispr. Moskva: Nauka, Vol. VIII, 1982. Print.

Rashchepkin A. P. "Pole v zazore pri peremennoy lineynoy nahruzke obmotki induktsyonnoi mashyny". Mahnitnaya hidrodinamika. 3 (1965): Print.

Rashchepkin A. P., Karlov O. M., Kryshchuk R. S. "Metodyka rozrakhunku po userednenomu mahnitnomu polyu enerhetychnykh pokaznykiv dyskovoho tortsevoho duhostatornoho asynkhronnoho dvyhuna z nekompensovanoyu obmotkoyu", Tekhnicheskaya elektrodynamika. 4 (2015): 41–47. Print.

Svecharnyk D. V. Elektricheskie mashyny neposredstvennoho privoda: Bezreduktornyi elektroprivod. Moskva: Enerhoatomizdat, 1988. Print.

Tamm I. E., Osnovy teorii elektrichestva: Uchebnoe posobie dlya vuzov. Vol. 10. Moskva: Nauka. 1989. Print.

Fridkin P. A., Bezreduktornyi duhostatornyi elektroprivod, Moskva: Enerhiya. 1970. Print.