DOI: https://doi.org/10.20998/%x

Чисельно-польовий аналіз ефективності ексцентриситету проміжку під головними полюсами в двигуні постійного струму з послідовним збудженням

Владимир Иванович Милых, Сергей Евгеньевич Дзенис

Анотація


Проведений чисельно-польовий аналіз ефективності ексцентриситету проміжку під головними полюсами в двигуні постійного струму з послідовним збудженням. При зміні ексцентриситету і власне проміжку порівнюються електромагнітні параметри двигуна і розподіл магнітної індукції в активній зоні. Зменшення ексцентриситету і проміжку не призводить до критичного підвищення магнітної індукції під краями головного полюса через реакцію якоря. Тому загрози збільшення максимуму міжламельної напруги на колекторі не очікується.

Ключові слова


Двигун постійного струму; головний полюс; ексцентриситет проміжку; магнітне поле; чисельні розрахунки; магнітна індукція; електромагнітні параметри; ефективність.

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Voldek A. I., Popov V. V. Elektricheskie mashinyi. Vvedeniye v elektromekhaniku. Mashiny postoyannogo toka i transformatory [Electrical Machines. Introduction to electromechanics. DC machines and transformers], SPb, Piter Publ, 2008, 320 p. (Rus)

Ostashevskyy M.O., Yuryeva O.Yu. Elektrychni mashyny i transformatory [Electric Machines and Transformers]: Textbook / ed. V.I. Milykh. Kharkiv: FOP Panov A.N, 2017, 482 p. (Ukr)

Kopyilov I. P., Goryainov F. A., Klokov B. K. Proektirovanie elektricheskih mashin [Design of electrical machines]. Moscow, Yurait Publ, 2011, 767 p. (Rus)

Bianchi, Nicola. Electrical Machine Analysis Using Finite Elements (Copyrighted Material). CRC Press, Taylor & Francis Group, University of West Florida, 2005, 276 p.

Meeker, D. "Finite Element Method Magnetics: OldVersions." Finite Element Method Magnetics: HomePage. DavidMeeker, 11 October 2010. Web. 10 March 2014

Milykh V. I., Polyakova N. V. Opredelenie elektromagnitnyih parametrov elektricheskih mashin na osnove chislennyih raschetov magnitnyih poley [Determination of electromagnetic parameters of electric machines based on numerical calculations of magnetic field]. Electrotekhnika i Electromekhanika – Electrical engineering & electromehanics. 2006, no.2, pp. 40-46. (Rus)

Milykh V.I., Polyakov I.V., Polyakova N.V., Shtangeev Ye.I. Raschetno-eksperimental'noye testirovaniye programmy FEMM i preodoleniye problem yeyo ispol'zovaniya dlya rascheta magnitnogo polya elektricheskikh mashin [Analytical-Experimental Testing of FEMM Program and Overcoming of Problems of its Application to Electrical Machine Magnetic Field Computations]. Electrotekhnika i Electromekhanika – Electrical engineering & electromehanics. 2004, no.3, pp. 38-43. (Rus)

Milykh V.I., Polyakova N.V. Avtomatizirovannoe formirovanie raschetnyih modeley turbogeneratorov dlya programmnoy sredyi FEMM [Automated formation of calculation models of turbogenerator for software environment FEMM]. Electrotekhnika i Electromekhanika – Electrical engineering & electromehanics. 2015, no. 4, pp. 7-14. (Rus)

Milykh V.I. Avtomatizirovannoe formirovanie raschetnyih modeley trehfaznyih asinhronnyih dvigateley dlya programmnoy sredyi FEMM [Automated formation of calculation models of a three-phase induction motors for software environment FEMM] // Bulletin of NTU "KhPI". Series: "Electric machines and electromechanical energy conversion". 2017, no 1(1123). pp. 3–15. (Rus)

Milykh V.I. Raschet elektromagnitnogo polya v poperechnom sechenii elektricheskikh mashin [Calculation of the electromagnetic field in the cross section of electrical machines] Electrotekhnika – Electrical engineering. 1982, no. 12, pp. 46-49.