DOI: https://doi.org/10.20998/%x

Ізотопія в структурній організації і еволюції електромеханічних перетворювачів енергії

Василий Федорович Шинкаренко, Ирина Алексеевна Шведчикова, Виктория Владимировна Котлярова

Анотація


Аналізується еволюція вчення про ізотопію за останні 100 років. Розглянуто принципи структуроутворення електромагнітних джерелізотопів і визначено ієрархію рівнів їх складності в структурній організації електромеханічних перетворювачів енергії. Показано взаємозв’язок структурної ізотопії з елементно-інформаційним базисом породжувальної системи і технічною еволюцією видів-близнюків електромеханічних систем. Визначено генетичні програми і основні властивості структур – ізотопів перших чотирьох поколінь. Наведено результати постановки еволюційних експериментів, що підтверджують достовірність генетичних програм в структуроутворенні об’єктів – близнюків. Показана міждисциплінарність явища ізотопії в системах як природного, так і антропогенного походження. Наведено приклади  практичного використання результатів досліджень в задачах інноваційного синтезу нових різновидів електромеханічних об’єктів.

Ключові слова


Електромеханіка; структурна ізотопія; генетична програма; еволюція; експеримент; системність.

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Prigozhin I. R., Stengers I. Vremja, haos, kvant. K resheniju paradoksa vremeni [Time, chaos, quantum. Solution of the time paradox], Moscow, Editorial URSS, 2003, 240 p.

Shynkarenko V. F. Osnovy teorii' evoljucii' elektromehanichnyh system [The basis of the evolution theory of electromechanical systems], Kiev, Naukova dumka, 2002, 288 p.

Dzhua M. Istorija himii Dzhua [History of Chemistry], Moscow, Mir, 1975, 478 p.

Greenaway F. IUPAC. Science International: A History of the International Council of Scientific Unions. Cambridge University Press, 2006, 292 p.

Semishin V. I. Periodicheskaja sistema himicheskih jelementov D. I. Mendeleeva [Periodic system of chemical elements of D. I. Mendeleyev], Moscow, Izd-vo «Himija», 1972, 188 p.

Buchachenko A. L. Magnitnaja izotopija: novye gorizonty [Magnetic isotropy: new horizons]. Vestnik RAN. 2010, T. 80, no. 2, pp. 107-113.

Shukoljukov Ju. A. Zvezdnaja pyl' v rukah [Stardust in the hands]. Sorosovskij obrazovatel'nyj zhurnal. 1996, no. 7, pp. 74-80.

Zhitomirskij O. K., L'vovskij V. D., Milinskij V. I. Zadachi po vysshej geometrii. Ch. I. [Higher Geometry tasks], Moscow, ONTI, 1935, 306 p.

Fransis Dzh. Knizhka s kartinkami po topologii [A book with pictures by topology], Moscow, Mir, 1991, 240 p.

Greimas A. J. Sêmantique strukturale. Recherche de mêthode, Paris, 1966, 262 р.

Shveber S. Vvedenie v reljativistskuju kvantovuju teoriju polja [Introduction to relativistic quantum field theory], Moscow, Izd-vo inostr. literatury, 1963, 303 p.

Hawking S. Brief History of Time: From the Big Bang to Black Holes, Publisher: «Bantam Books», 1998, 256 p.

Buchachenko A. L. Novaja izotopija v himii i biohimii [A new isotopy in chemistry and biochemistry], Moscow, Nauka, 2007, 189 p.

Vernadskij V. I. Izotopy i zhivoe veshhestvo [Isotopes and living matter]. Dokl. AN SSSR. Ser. A, 1926, pp. 215-218.

Ivanov A. A. Zavisit li konformacija DNK ot razlichija izotopnyh sostavov ee nitej? [Does the conformation of DNA depend on the difference in the isotopic composition of its filaments?]. Himicheskaja fizika. 2007, T. 26, no. 11, pp. 57-60.

Shynkarenko V. F., Shymans'ka A. A. Slovnyk iz strukturnoi' i genetychnoi' elektromehaniky [Dictionary of structural and genetic electromechanics], Kiev, NTUU «KPI», 2015, 112 p.

Alekseev E. B., Gubanov I. A., Tihomirov V. N. Botanicheskaja nomenklatura [Botanical nomenclature], Moscow, Izdatel'stvo MGU, 1989, 168 p.

Prasolov V. V. Nagljadnaja topologija [Visual topology], Moscow, MCNMO, 2006, 112 p.

Urmancev Ju. A. Simmetrija prirody i priroda simmetrii (filosofskie i estestvennonauchnye aspekty) [Symmetry of nature and the nature of symmetry (philosophical and natural-science aspects)], Moscow, Mysl', 1974, 229 p.

Shynkarenko V. F., Gajdajenko Ju. V., Kobzenko L. M., Otrishko P. V. Rozpiznavannja genetychnyh program funkcional'nogo klasu skladnyh elektromehanichnyh system za informacijeju jogo dovil'nogo predstavnyka [Recognition of genetic programs of the functional class of complex electromechanical systems byinformation of its arbitrary representative]. Elektromehanichni i energozberigajuchi systemy. 2014, no. 1, pp. 57–65.

Shinkarenko V. F., Shvedchikova I. A., Kotlyarova V. V. Evolutionary Experiments in Genetic Electromechanics. 13th Anniversary International scientific Conference «Unitech’13». 22-23 November, 2013, Vol. III, pp. 289-294.

Shvedchikova I. A. Evolyutsionno-eksperimental'nyye issledovaniya funktsional'nogo klassa magnitnykh separatorov [Evolutionaryexperimental studies of the functional class of magnetic separators]. Pratsi Tavriysʹkoho derzhavnoho ahrotekhnichnoho universytetu. 2013, issue 13, vol. 4, pp. 96-103.

Shynkarenko V. F., Shymans'ka A. A., Gajdajenko Ju. V. Strukturnyy syntez skladnykh elektromashynnykh ahrehativ z vykorystannyam yikh henetychnykh prohram [Structural synthesis of complex electric machines aggregates using their genetic program]. Visnik NTU «HPI». Harkiv: NTU «HPI» – Bulletin of NTU "KhPI". Kharkiv: NTU "KhPI", 2016, no. 11 (1183), pp. 93-101.

Shynkarenko V. F., Shymans'ka A. A., Lysak V. V. Patent Ukrai'ny na vynahid № 97572. Elektromehanichnyj dezintegrator [Electromechanical disintegrator], patentovlasnyk: Nacional'nyj tehnichnyj universytet Ukrai'ny «Kyi'vs'kyj politehnichnyj instytut»; zajavl. 28. 07. 2010; opubl. 27. 02. 2012, Bjul. № 4.

Shinkarenko V. F., Kotlyarova V. V., Shymans'ka A. A. Opredeleniye i analiz geneticheskikh programm sovmeshchennykh elektromekhanicheskikh sistem tipa «motor-podshipnik» s gazomagnitnym podvesom rotora [Determination and analysis of genetic programs of combined electromechanical systems of the "motor-bearing" type with a gasmagnetic suspension of the rotor]. Visnik NTU «HPI». Harkiv: NTU «HPI» – Bulletin of NTU "KhPI". Kharkiv: NTU "KhPI", 2015, no. 5 (1114), pp. 96-101.