Применение магнитной рідини з фазовим переходом в погружных електромеханічних перетворювачах

Николай Николаевич Заблодский, Владимир Юрьевич Грицюк, Петр Богданович Клендий, Дмитрий Сергеевич Сорокин

Анотація


Наведено результати математичного моделювання взаємозв'язаних електромагнітних і теплових процесів в заглибних електромеханічних перетворювачах з магніторідинним заповненням. Отримано механічні характеристики, залежності розподілу магнітної індукції та густини вихрового струму в активній частині заглибного перетворювача. Застосування магнітної рідини в електромеханічних перетворювачах дозволить забезпечити збільшення електромагнітного моменту на 8-10 % за рахунок зниження магнітного опору повітряного зазору, а також поліпшити умови теплообміну з навколишнім середовищем.

Ключові слова


Eлектромеханічний перетворювач; магніторідинне заповнення; масивний ротор; кінцево-елементна модель; магнітна індукція; електромагнітний момент.

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Makarov V. M, Kalaeva S. Z., Shipilin A. M. Pererabotka zhelezosoderzhashchikh otkhodov s polucheniem nanochastits dlya izgotovleniya magnitnoy zhidkosti. [Iron-containing waste processing with nanoparticles obtaining for the magnetic fluid production] Nanotekhnika. Publ., 2004. no. 12. рр. 66–69.

Scherer C., Figueiredo Neto A .M. [Ferrofluids: Properties and Applications]. Brazilian J. Phys. Publ., 2005. vol. 35. рр. 718–727.

Pshenichnikov A. F, Lebedev A. V. Magnitnaya vospriimchivost' kontsentrirovannykh ferrokolloidov. [Concentrated ferrocolloids magnetic susceptibility]. Kolloidnyy zhurnal. Publ., 2005. vol. 67. no. 2. pp 218–230.

Gladkikh D. V., Dikanskiy Yu. I., Balabanov K. A., Radionov A. V. O vliyanii strukturnoy organizatsii na relaksatsiyu magnitnogo momenta dispersnykh chastits v magnitnoy zhidkosti. ZhTF. Publ., 2005. vol. 75, no. 10. pp. 139–142.

Adolphi N. et al. Characterization of magnetic nanoparticle by dynamic light scattering. Phys. Med. Biol. Publ., 2010. vol. 55, pp. 5985–6003.

Yoon S. Determination of the temperature dependence of the magnetic anisotropy constant in magnetite nanoparticles. J Korean Phys Soc. Publ., 2011. vol., 59. no. 5. pp. 3069–3073.

Dikanskiy Ju. I., Ispirjan A. G. i dr. Osobennosti namagnichivanija magnitnyh kolloidnyh nanosistem na parafinovoj osnove. [Features of the magnetic colloidal nanosystems magnetization on a paraffin basis]. Sb. tr. 16-j Mezhdunar. Plesskoj nauchn. Konf. po nanodispersnym magnitnym zhidkostjam. Publ., 2014. pp. 22–30.

Zablodskiy N. N., Gritsyuk V. Yu. Mul'tigradientnost' poley v massive rotora shnekovogo elektromekhanicheskogo preobrazovatelya. [Fields’ multi-gradient in the rotor array of a screw electromechanical converter]. Visnyk Natsional'noho tekhnichnoho un-tu «KhPI». Zb. nauk. pr. Seriya: Elektrychni mashyny ta elektromekhanichne peretvorennya enerhiyi. Kharkov. NTU «KhPI». Publ., 2016. no. 11 (1183). pp. 88–92.

Starovoytov V. A. Magnitozhidkostnoe okhlazhdenie elektricheskikh mashin. [Magnet-liquid cooling of electrical machines] Vestnik Kuzbasskogo gosud. tekhn. un-ta. Publ., 2005. no., 2(46). pp. 20–22.

Zablodskiy N. N. Polifunkcional'nye jelektromehanicheskie preobrazovateli tehnologicheskogo naznachenija. [Polyfunctional Electromechanical Converters Technological Purpose]. Monografija. Alchevsk. Publ., 2008. 340 p.

Vas'kovs'kiy Yu. M. Pol'ovyy analiz elektrychnykh mashyn. [Field Analysis of Electric Machines]. NTU «KPI». Publ., 2007. 191 p.

Isachenko V. P., Osipova V. A., Sukomel A. S. Teploperedacha. [Heat Transfer]. Moskva. Jenergija. Publ., 1969. 440 p.

Filippov I. F. Teploobmen v jelektricheskih mashinah. Jenergoatomizdat. [Heat transfer in electrical machines]. Publ., 1986. 255 p.

Ivanov-Smolenskiy A. V. Jelektromagnitnye sily i preobrazovanie jenergii v jelektricheskih mashinah. [Electromagnetic forces and energy conversion in electrical machines]. Moskva. Vysshaja shkola. Publ., 1989. 312 p.