DOI: https://doi.org/10.20998/2409-9295.2019.20.07

Візуально-блокова модель імпульсного перетворювача постійної напруги інвертуючого типу

Дмитрий Геннадиевич Алексеевский, Ольга Олеговна Панкова, Константин Олегович Турышев

Анотація


У статті розглядаються питання синтезу та застосування візуально-блокової математичної моделі імпульсного перетворювача постійної напруги інвертуючого типу з використанням методу усереднення змінних стану. Особливістю запропонованої моделі є врахування прямих падінь напруг в силових ключах перетворювача та втрат в індуктивності. Запропонована модель призначена для використання в якості компоненти візуально-блокового моделювання складних електротехнічних комплексів, до складу яких входять імпульсні перетворювачі постійної напруги. Модель описує роботу імпульсного перетворювача постійної напруги інвертуючого типу як в режимі безперервного, так і в режимі переривчастого струму. Наведено аналіз адекватності запропонованої візуально-блокової математичної моделі шляхом зіставлення результатів моделювання, що були отримані з її допомогою та результатів моделювання отриманих за допомогою схемної моделі.

Ключові слова


Імпульсний перетворювач постійної напруги; математична модель; режим переривчастого струму; режим безперервного струму; метод усереднення.

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Phillips C. L. Feedback Control Systems / C. L. Phillips, R. D. Harbor. – N.J.: Prentice Hall, Upper Saddle River, 2000. – 616 p.

German-Galkin S.G. Kompyuternoye modelirovaniye poluprovodnikovykh sistem [Computer simulation of semiconductor systems]. St. Petersburg. 2001, 320 p. 3. Chernykh I.V. SIMULINK: sreda sozdaniya inzhenernykh prilozheny [SIMULINK: engineering application creation environment]. S. G. German-Galkin. – SPb: KORONA Print, 2001. – 320 s.

Chetti P. Proyektirovaniye klyuchevykh istochnikov elektropitaniya [Designing key power supplies]. P.Chetti. – M.: Energoatomizdat, 1990. – 240 s.

Belov G.A. Dinamika impulsnykh preobrazovateley. [Dynamics of pulse converters]. A.G. Belov. – Cheboksary: Izdatelstvo Chuvashskogo universiteta, 2001. – 528 s.

Belov G.A., Malinin A.V., Pavlova A.A. Strukturnye dinamicheskiye modeli i chastotny metod sinteza dvukhkonturnykh sistem upravleniya impulsnymi preobrazovatelyami. [Structural dynamic models and frequency method for the synthesis of dual-circuit control systems of pulse converters]. Silovaya elektronika. [Applied electronics].– 2008,(№3.) – S. 98-106.

Belov G.A., Serebryannikov G.V., Semenov YU.M. Usrednennye strukturnye dinamicheskiye modeli invertiruyushchego impulsnogo preobrazovatelya [Averaged structural dynamic models of an inverting pulse converter]. Prakticheskaya silovaya elektronika. – 2013. – № 4.(52) – S. 2835.

Kapustin I.V. Obobshchennaya nepreryvnaya model impulsnogo ponizhayushchego preobrazovatelya kak obyekta upravleniya [Generalized continuous model of a pulse down converter as a control object]. Izvestiya TulGU. Tekhnicheskiye nauki. – 2013. – Vyp. № 2. – S. 136–145.

Kapustin I.V., Lukashenkov A.V. Matematicheskoye modelirovaniye i analiz impulsnogo povyshayushchego preobrazovatelya napryazheniya[Structural dynamic models and frequency method for the synthesis of dual-circuit control systems of pulse converters]. Izvestiya TulGU. Tekhnicheskiye nauki. – 2013. – Vyp. № 2. – S. 126–135.

Alekseevskiy D. Poryadok sinteza modeley elektrotekhnicheskikh kompleksov [Procedure for the synthesis of models of electro-technical complexes].Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, – 2018. – № 6/9(96). - С. 48-54.

Alekseyevsky D.G. Vizualnoye modelirovaniye mnogokanalnykh vetroelektrogeneriruyushchikh sistem [Visual modeling of ultichannel wind power generating systems]. Vіsnik natsіonalnogo tekhnіchnogo unіversitetu "Kharkіvsky polіtekhnіchny іnstitut". – 2017. – № 27(1249). - S. 332-336.