DOI: https://doi.org/10.20998/%x

Дослідження температурного поля і термомеханічних напружень в роторі асинхронного двигуна при ушкодженні короткозамкненої обмотки ротора

Юрій Миколайович Васьковський, Олександр Анатолійович Гераскін

Анотація


Методами математичного моделювання досліджено температурнe полe і термомеханічні напруження в роторі асинхронного двигуна при ушкодженні короткозамкненої обмотки ротора. Показано, що при таких характерних ушкодженнях обмотки ротора як розриви стержнів ротора або сегментів короткозамикаючих кілець, виникає нерівномірний розподіл струмів і нагрів елементів обмотки, що призводить до появи в ній несиметричних термомеханічних напружень. Причина виникнення зазначених напружень полягає в різних величинах лінійного подовження окремих стержнів ротора внаслідок різного їх нагріву. Це прискорює подальшу руйнацію ушкодженої обмотки ротора і може призводити до швидкого виходу асинхронного двигуна з ладу.

Ключові слова


Асинхронний двигун; короткозамкнена обмотка ротора; ушкодження обмотки; температура стержнів ротора; термомеханічні напруження.

Повний текст:

PDF

Посилання


Vaskovskiy Yu.M., Vpliv ushkodzhen korotko-zamknenogo rotora asinhronnogo dviguna na elektromagnitniy moment [Influence of damages of short-circuited rotor of induction motor on electromagnetic moment] / Yu. M. Vaskovskiy, O. A. Geraskin, // Visnik Kremenchutskogo nats. un-tu imeni Mihayla Ostrogradskogo. – Kremenchuk: KrNU, 2014. – Vip. 4/2014(87). – C. 20-24.

Vaskovskiy Yu.M. Diagnostika kutovogo ekstse-ntrisitetu rotora asinhronnih dviguniv na osnovi analizu vibrozbudzhuyuchih sil [Diagnostics of the angular eccentricity of induction motors rotor on the basis of the analysis of vibro-perturbing forces] / Vaskovskiy Yu.M., Geraskin O.A., Belenok N.V. // Visnik Natsionalnogo tehnichnogo universitetu «HPI». Zbirnik naukovih prats. Seriya: Elektrichni mashini ta elektromehanichne peretvorennya energiyi. – Harkiv : NTU «HPI». – 2016. – № 11(1183). – S. 30-35.

Vaskovskiy Yu. N. Analiz vibrovozmuschayuschih sil v asinhronnyih dvigatelyah pri obryive segmentov korotkozamyikayuschih kolets obmotki rotora na osnove tsepepolevoy matematicheskoy modeli [Analysis of vibro-perturbing forces in induction motors in case of breakage of short-circuiting rotors winding rings segments based on a chain-field mathematical model] / Yu. N. Vaskovskiy, A. A. Geraskin, M. A. Kovalenko // Elektrotehnika i elektromehanika. – 2011. – № 5. – C. 18-22.

Filipov I.F. Teploobmen v elektricheskih mashinah. Dobavochnyie poteri v turbogeneratorah [Heat exchange in electric machines. Additional losses in turbogenerators] –L.: Energoatomizdat L.O., 1986. – 256 s.